ដើមត្នោតត្រង់ស្លេតធរ័ Sugar Palm Tree Translator

Please try the wide selection of tastes in our restaurant Sugar Palm Tree Seafood, we have Khmer, Western and Chinese cuisine. St. 278 between St. 63 and St. 57, BKK1, Phnom Penh, Cambodia, in front of Time Square condo. Tel. 015 574 999, 015 532 999 Facebook: daemtnaot សូមមកសាកល្បងរសជាតិអាហារដ៍សំបូរបែបនៅហាងដើមត្នោតគ្រឿងសមុទ្រយើងខ្ញុំ មានរសជាតិខ្មែរអឺរុបនិងចិន ផ្លូវ​២៧៨ កណ្ដាល​ផ្លូវ​៦៣និង​ផ្លូវ​៥៧ បឹងកេងកង ភ្នំពេញ ទុលមុខខុនដុ Time Square. Tel. 015 574 999, 015 532 999 Facebook: daemtnaot


About the translator: Different from Google Translate. 100% programmed by Karel Kulhavy of Twibright Labs.

The translastor is a part of the Gilgamesh GPLC General Purpose Language Cortex, which I am developing. It is an artificial inteligence program which learns a language and tries to understand it.